اروميه، تفرجگاه

بیلبورد تبلیغاتی AZ.W 06

اروميه ، تفرجگاه

خوى ، وليعصر

بیلبورد تبلیغاتی AZ.W 05

آذرباییجان غربی – خوی – ولیعصر

اروميه ، ميدان آذربايجان 11

بیلبورد تبلیغاتی AZ.W 04

آذرباییجان غربی – اروميه – ميدان آذربايجان

اروميه ، شورا

بیلبورد تبلیغاتی AZ.W 03

آذرباییجان غربی – شورا

بیلبورد تبلیغاتی

بیلبورد تبلیغاتی AZ.W 02

آذرباییجان غربی – خوی – میدان آذربایجان

اروميه ، تفرجگاه 1

بیلبورد تبلیغاتی AZ.W 01

آذرباییجان غربی- ارومیه – تفرجگاه بند