بیلبورد تبلیغاتی KSH 03

کرمانشاه – لب آب به سمت طاق بستان