بیلبورد تبلیغاتی KSH 02

کرمانشاه – لب آب قبل پل قوسی