بیلبورد تبلیغاتی AZ.W 04

آذرباییجان غربی – اروميه – ميدان آذربايجان