رمز خود را فراموش کرده اید ؟

 

زمان محدودیت در جعبه های فکری بسته و کوچک به سر آمده است. بزرگ تر از امروز ببینید و دیده شوید.

 

تبلیغات شهری و جادهای و تبلیغات در اماکن و فضاهای عمومی فرصت وسعت و گسترش شناخته شدن محصول و

خدمات شما را پدیدار میکند. هم راستایی وسیع و سریع آگاهی مشتریان و حضور دائمی شرکتها در بازارهای داخلی و

جهانی توسط بیلبوردهای تبلیغاتی بنا به تغییر فصول و روزهای تعطیل که توام با مسافرتها میباشد؛ محقق میگردند.

تیم هنر الماس قرمز با در نظر گرفتن شاخصهای مختلف و تحلیل موقعیت صنعت، بازار، رقبا و با در نظر گرفتن هدف

تبلیغاتی، مخاطبان هدف و بودجهبندی شما برای رسیدن به اهداف تبلیغاتی خود از برنامهریزی رسانهای، اجرا و تحلیل

اثر بخشی تبلیغات محیطی در کنار شما خواهد بود.

 

get

بیلبورد تبلیغاتی کانون هنر الماس قرمز

بالا