کرمانشاه - لب آب به سمت طاق بستان

بیلبورد تبلیغاتی KSH 03

کرمانشاه – لب آب به سمت طاق بستان

کرمانشاه - لب آب قبل پل قوسی

بیلبورد تبلیغاتی KSH 02

کرمانشاه – لب آب قبل پل قوسی

کرمانشاه - چهارراه نوبهار

بیلبورد تبلیغاتی KSH 01

کرمانشاه – چهارراه نوبهار