بیلبورد تبلیغاتی

بیلبورد تبلیغاتی AZ.E 10

تبریز، چایکنار(به سمت ولیعصر(دید از مخابرات))

بیلبورد تبلیغاتی
بیلبورد تبلیغاتی

بیلبورد تبلیغاتی AZ.E 09

تبریز ، پل کابلی

بیلبورد تبلیغاتی

بیلبورد تبلیغاتی AZ.E 08

تبريز ، پل قارى (ديد از وليعصر)

بیلبورد تبلیغاتی

بیلبورد تبلیغاتی AZ.E 07

تبريز ، پل قارى (به سمت ولیعصر)

بیلبورد تبلیغاتی

بیلبورد تبلیغاتی AZ.E 06

تبريز ، بازار – پل گرجيلر ميدان دانشسرا به سمت ميدان…

بیلبورد تبلیغاتی

بیلبورد تبلیغاتی AZ.E 05

تبريز ، بلوار آذربايجان ديد از فرودگاه

تبريز ، كسايى

بیلبورد تبلیغاتی AZ.E 03

آذرباییجان شرقی – کسایی

شمیم

بیلبورد تبلیغاتی AZ.E 02

آذرباییجان شرقی – تبریز – شمیم

تبريز ، صوفيان

بیلبورد تبلیغاتی AZ.E 01

تبريز ، صوفيان