بیلبورد تبلیغاتی TEH 01

اسلام شهر – بلواربسیج – سر زرفشان