بیلبورد تبلیغاتی AZ.W 05

آذرباییجان غربی – خوی – ولیعصر