بیلبورد تبلیغاتی AZ.W 02

آذرباییجان غربی – خوی – میدان آذربایجان