بیلبورد تبلیغاتی AZ.E 05

تبريز ، بلوار آذربايجان ديد از فرودگاه