بیلبورد تبلیغاتی AR 03

اردبیل – خلخال ، روبروی ترمینال