بیلبورد تبلیغاتی KHZ 07

خوزستان ، آبادان ، کوی قدس